Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи
(UPSVZE)

 This course requires an enrolment key

Уметност позног средњег века у Византији и западној Европи

студијски програм: Основне академске студије историје уметности (2009/2010)

ЕСПБ: 4, обавезни предмет
фонд часова: сем. 6 / 2+2
остали студијски програми: Основне академске студије археологије (2009/2010),

Услов:
Студент мора испунити обавезе прописане Статутом Филозофског факултета.
Неопходно присуство студената на предавањима и вежбањима.
Циљ предмета:
Упознавање студената са настанком, развојем и токовима средњовековне уметности у Византији и западној Европи од 1200. до 1500. године.
Исход:
Студент се оспособљава проучава уметничка дела и да их разуме у сакралном, идејном, друштвеном и културном контексту.
Садржај предмета:
Овим предметом покривени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе у периоду од 1200. до 1500. године на подручју Византије и земаља византијског културног круга као и западне Европе.
Практични део подразумева упознавање са појединачним примерима кроз вежбе у музејима,рад на терену и коришћење електронских база података.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Предиспитна обавеза:
колоквијум, тест, писмени рад, есеј
Број поена: 40
Завршни испит: усмени испит
Број поена: 60
Литература и извори података:
--- Општа обавезна литература
    V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.
    В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004,123-188.
    R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 187-217.
--- Општа допунска литература
    Gothic, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997.

This course requires an enrolment key