Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи
(URSVZE)

 This course allows guest users to enter

Уметност раног средњег века у Византији и западној Европи


студијски програм: Основне академске студије историје уметности
ЕСПБ: 4, обавезни предмет
фонд часова: сем. 3 / 2+2

Услов:
Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Циљ предмета:
Упознавање студената са настанком, развојем и токовима уметности раног средњег века у Византији и западној Европи.

Исход:
Разумевање главних токова развоја уметности раног средњег века у Византији и западној Европи и познавање кључних дела насталих у периоду од V века до 1000. године.

Садржај предмета:

У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе настали у Византији и земљама византијског културног круга у доба владавине династије Македонаца као и она настала у раном средњем веку на подручју западне Европе. 
Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Матоде избођења наставе :
Настава се изводи током једног семестра на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку, уз могућност теренске праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100):
Предиспитна обавеза:колоквијум, тест, писмени рад, есеј
Број поена: 60
Завршни испит:усмени испит
Број поена: 40

Литература и извори података:
--- Општа обавезна литература
    E. Kubah, V. Elbern, Karolinška i otonska umetnost, Novi Sad 1973.
    P. Vercone, Od Teodoriha do Karla Velikog, Novi Sad 1973
    Grupa autora, Rani srednji vek, Beograd 1967.
    J.Beckwith, Early Christian and Byzantine Art, Harmondsworth 1970.
    F. Henry, Irish Art in the Early Christian Period, London 1940.
    From Ireland coming : Irish art from the early Christian to the late Gothic period and its European context, ed.Column Hourihane, Princeton University Press 2001.
    Katarina Oto-dorn, Islamska umetnost, Novi Sad 1971.
    Carolingian Painting, introduction by F. Mutherich, provenances and commentaries by J. E. Gaehde, London 1977.
    A. Doig, Lithurgy and Architecture from the Early Church to the Middle Ages, Farnham, Burlington 2010.

This course allows guest users to enter