Ранохришћанска и рановизантијска уметност
(RIRU)

 This course allows guest users to enter

Ранохришћанска и рановизантијска уметност
студијски програм: Основне академске студије историје уметности
ЕСПБ: 5, обавезни предмет
фонд часова: сем. 2 / 2+2
 
Услов:
Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.
Циљ предмета:
Упознавање студената са настанком, развојем и токовима ранохришћанске и рановизантијске уметности. Представљање иконографских и стилских одлика уметничких дела.

Исход:
Разумевање главних токова развоја ранохришћанске уметности и познавање кључних дела насталих у периоду од III до почетка IX века.

Садржај предмета:

У оквиру овог предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе на територији Римског царства тј. царства Ромеја између III века н.е. и краја епохе иконоборства.
Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.
Матоде извођења наставе :
Настава се изводи током једног семестра на предавањима и на вежбама уз одговарајућу визуелну подршку, уз могућност теренске праксе
Оцена знања (максимални број поена 100):
Предиспитна обавезаБрој поена
семинарски рад60
Завршни испитБрој поена
усмени испит40

Литература и извори података:
--- Општа обавезна литература
    F. Gerke, Kasna antika i rano hrišćanstvo, Novi Sad 1973.
    L. Mirković, Ikonografske studije, Novi Sad 1974.
    В. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004.
    A. Grabar, Premier art chretien, Paris 1966.
    A. Grabar, L’age d’or de Justinien, Paris 1966.(=A. Grabar, The Golden Age of Justinian, from the death of Theodosius to the rise of Islam, New York 1967)
    K. Weitzmann, Late Antique and Early Christian Book Illumination, London 1977.
    Age of Spirituality, edited by K.Weitzmann, New York 1978
    G. Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1996.
    J. Elsner, Imperial Rome and Christian Triumph: the art of the Roman empire AD 100-450, Oxford University Press 1998.

This course allows guest users to enter