Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи
(ZSV)

 This course allows guest users to enter

Уметност зрелог средњег века у Византији и западној Европи

Обавезни курс

Број бодова:

4.00

Садржај курса:

У оквиру овом предмета представљени су сви видови стваралаштва из домена ликовних уметности и визуелне културе настали у периоду између 1000. и 1200. године на подручју Византије и земаља византијског културног круга као и западне Европе. Практични део подразумева упознавање са појединачним репрезентативним примерима кроз вежбе у музејима, на терену и уз помоћ електронских база података.

Циљ изучавања курса:

Упознавање студената са настанком, развојем и токовима средњовековне уметности у Византији и западној Европи од 1000. до 1200. године.

Предуслови за полагање:

Студент мора да испуни услове прописане Статутом Филозофског факултета. Обавезно присуство на предавањима и вежбама.

Облици наставе:

Предавања и вежбе: 15 предавања и 15 вежби

Литература и извори података:

Општа обавезна литература

V. Sekules, Medieval Art, Oxford University Press 2001.

В. Н. Лазарев, Историја византијског сликарства, Београд 2004, 87-122.

R. Cormack, Byzantine Art, Oxford University Press 2000, 145-185.

Општа допунска литература

Romanesque, Architecture, Sculpture, Painting, R. Toman ed., Koln 1997.


This course allows guest users to enter