• Osnovi ekonomije 2

 • Добродошли на први електронски подржани постдипломски курс студија социологије на филозофском факултету!

  Welcome to the first electronically supported postgraduate sociology studies course at the faculty of philosophy

 • Osnovi ekonomije

 • Добродошли на ТИМИД, први електронски подржани изборни курс из области опште и примењене социологије на Филозофском факултету БУ

  Welcome to the first electronically supported interactive sociology course at the Faculty of philosophy in Belgrade (Cyrillic, Unicode 8).
 • У познајте основне појмове и истраживачке перспективе науке о друштвеном животу људи, изоштрите своју вештину систематског посматрања и стеците аналитичке способности дефинисања истраживачких проблема неопходне за наставак студија социологије.

  Get to know basic concepts and research perspectives of the science dealing with the social life of people sharpen your craft of systematic and systemic observation and acquire analytical capacities for defining research problems necessary for the continuation of your sociology studies

 • Упознајте порекло савремених научних појмова и сазнајне особености разних теоријских одговора на основна питања о човеку, друштву, култури и историји и кроз учешће у дискусијама и одбрани семинарског рада, унапредите своје разумевање друштвено-историјских околности мењања садржаја одговора на та питања.

  Get to know the origins of modern scientific concepts and epistemological specificity of different theoretical answers to the basic questions about people, society, culture and history аnd through participation in discussions and defense of your seminar work, improve your understanding of social and historic conditions of changing content of answers to these questions.

 • Упознајте и примените у властитом истраживању основне појмове, теорије и методе социолошких истраживања друштвених услова настанка, промена сазнајног садржаја, функција, ширења, борбе, управљања и утицаја људских идеја и идеологија, веровања и сазнања у контексту генезе и структуралних промена организације односа субјеката и објеката процеса (са)зна(ва)ња.

  Get to know and apply in your own research fundamental concepts, theories and methods of sociological research of emergence, changes, knowledge content, functions, distribution, conflict, management and influence of human ideas and ideologies, beliefs and knowledge in the context of the genesis and structural changes in the organisation of relationships of subjects and objects of cognition!